SISTEM E-FACTURA

În Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prin care s-au adus modificări referitoare la facturarea electronică.

În conformitate cu prevederile art.2, alin.1, pct. c) și d) din O.U.G. nr. 120/4 octombrie 2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, în sensul Capitolului 1, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

c) emitent al facturii electronice – operatorul economic care emite factura electronică către destinatar şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;

d) destinatar al facturii electronice – operatorul economic, autoritatea contractantă, entitatea contractantă şi orice altă entitate care primeşte factura electronică însoţită de sigiliul electronic al Ministerului Finanţelor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura;

Sistemul e-Factura are 2 componente: obligația de a transmite facturile emise către clienți, în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și obligația de a primi facturile de la furnizori prin e-Factura, în vigoare de la 1 iulie 2024.

  •    În acest sens, asociațiile de proprietari care emit facturi, ca urmare a existenței contractelor de închiriere a spațiilor comune sau când există un proprietar în asociație persoană juridică, au obligația conformării și înregistrării în sistemul RO e-Factura începând cu 01 ianuarie 2024.

Asociațiile de proprietari pot emite facturi electronice prin intermediul unui software de facturare online sau prin intermediul unui program de facturare instalat pe un computer. Pentru a transmite facturile electronice în sistemul RO e-Factura, asociațiile de proprietari trebuie să obțină un certificat digital calificat.

  •     Asociațiile de proprietari care doar primesc facturi de la furnizorii de utilități publice și de la alți furnizori sau prestatori de servicii, au obligația conformării și înregistrării în sistemul RO e-Factura începând cu 01 iulie 2024, termen până la care vor putea intra în posesia facturilor emise și în format PDF.

Atragem atenția că, începând cu data de 01 iulie 2024 doar documentul e-Factura poate fi considerat ca document original, care poate fi înregistrat în contabilitate, iar primirea și înregistrarea de către destinatari a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, fără a fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă contravențională.

Informații suplimentare cu privire la sistemul național privind factura electronică RO e-Factura pot fi obținute prin următoarele modalități:

– accesând site-ul Ministerului Finanțelor, www.mfinante.gov.ro;

– accesând portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro;

– telefonic, la Serviciul central de asistență contribuabili – Contact-center, la numărul de telefon: 031.403.91.60; – la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

ANUNȚURI

ANUNȚ PRIVIND ÎNFIINȚAREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI ȘI ADMINISTRAREA CONDOMINIILOR

În conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor: „Persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, pot îndeplini funcţia de administrator numai dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, obţin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupaţia de administrator, în conformitate cu prezenta lege.”


Ordonanţa nr. 21/2019 prevede că: „Termenul prevăzut la art. 106 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 30 iulie 2018, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2021.”


Potrivit art. 64, alin. (7) din Legea nr. 196/2018: “În vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice prevăzute la alin. (6) au obligaţia obţinerii atestatului în condiţiile legii pentru toţi angajaţii acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.” În consecință, este necesară îndeplinirea formalităților în vederea emiterii noilor atestate de administrator de condominii, până la data de 1 ianuarie 2021, astfel cum este prevăzut în textul de lege mai sus citat.